Použité zkratky

  BMB Bőhmisch-Mährische Bahn - Českomoravské dráhy
  ČOS Česká obec sokolská
  ČSA Československá armáda
  ČSBS Český svaz bojovníků za svobodu
  ČSPB Československý svaz protifašistických bojovníků
Hodnosti
  št. rtm. štábmí rotmistr
  por. poručík
  npor. nadporučík
  kpt. kapitán
  št. kpt. štábní kapitán
  mjr. major
  pplk. podplukovník
  plk. plukovník
       
  KSČ Komunistická strana Československa
  MNO Ministerstvo národní obrany
  NSR Německá spolková republika
  ON Obrana národa
    HVV ON Hlavní vojenské velitelství Obrany národa
    KVV ON Krajské vojenské velitelství Obrany národa
    MVV ON Místní vojenské velitelství Obrany národa
    OVV ON Okresní vojenské velitelství Obrany národa
  PVVZ Petiční výbor "Věrni zůstaneme"
  Politické ústředí
  SD Sicherheitsdienst- Bezpečnostní služba
  SS Schutzstaffel - Ochranný oddíl
  SSSR Svaz sovětských socialistických republik
  RSHA Reichssicherheitshauptamt (Hlavní říšský bezpečnostní úřad)
  StB Státní bezpečnost
  ÚNRN Ústřední národní revoluční výbor
  ÚVOD Ústřední vedení odboje domácího
  YMCA Young Men´s Christian Association - křesťanské sdružení mladých mužů 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Použité zkratky