JUDr. Josef Juza   

( fotografie je převzata z:   www.orlicky.net)

Je pro mne velmi problematickou osobností, velmi problematickým "autorem". 

Nemám nic proti kompilačním pracím. Naopak, jsou li zpracovány odpovědným autorem, který dodržuje veškeré zásady práce s prameny a pokud daný pramen cituje, dodržuje pravidla daná pro publikování citací, autorem, který tyto texty doplní o nové poznatky a opraví případné chyby v původním textu s poukazem na zdroj těchto infotmací, jsou kompilační práce velmi přínosné a cenné.

To však nelze říci o JUDr. Josefu Juzovi. 

JUDr. Josef Juza byl dlouholetým zaměstnancem a dlouholetým ředitelem Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou. 

Publikace, uvedené v předmluvě knihy "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945", na jejichž sepsání se podílel, nebo je sepsal JUDr. Juza, včetně publikace "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945", jsou archiváliemi uloženámi u Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, což je dobře, protože tyto publikace přímo vznikly z činnosti archivu a mají velmi značnou vypovídací schopnost o dlouholetém řediteli tohoto archivu, o jeho osobnosti, která se jistě projevila i v činnosti jím řízeného archivu, což je vlastně i v souladu se Zákonem 499/2004 Sb. Hlava I. §2, písmeno f), kde je stanoveno, že archiválií je takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování ...

JUDr. Josef Juza měl vytvořeny předpoklady pro zpracování velmi kvalitních kompilačních prací, ale rozhodl se jinak. 

Stejně jak pracoval s texty, které převzal do publikace "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945", například z práce Ing. Jiřího Zelenky - "Co o nich vím", pracoval i s texty převzatými od pana Viléma Kejzjara v publikaci - "Občané okresu Rychnov nad Kněžnou v zahraničním odboji v předválečných a válečných letech 1936-1945". V předmluvě této publikace se dozvíme:

V publikaci "Občané okresu Rychnov nad Kněžnou v zahraničním odboji v předválečných a válečných letech 1936-1945", nalezneme mimo jiné medailonek pana Josefa Hubáčka. Článek věnovaný panu Josefu Hubáčkovi naleznete i ve "Sborníčku Čapkova muzea", napsal ho pan Vilém Kejzlar.

Kopie textu pana Kejzlara je zveřejněna pod kopií textu převzatého z publikace "Občané okresu Rychnov nad Kněžnou v zahraničním odboji v předválečných a válečných letech 1936-1945". Zde bych chtěl upozornit na skutečnost, že pan Vilém Kejzlar bydlel stejně tak jako pan Josef Hubáček ve Žďáru nad Orlicí. Pan Vilém Kejzlar se s panem Josefem Hubáčkem dobře znal, takže jeho článek je napsán na základě autentické výpovědi pana Josefa Hubáčka.