Telegram

 
Telegram je velmi upovídaná poštovní zásilka.
 

1.  Odesilatel vyplní blanket pro podání telegramu, kde je kromě textu i adresa odesilatele a příjemce.

Odesilatel blanket předá pracovníkovi telegrafního nebo poštovního úřadu, který jej otaxuje - stanoví cenu telegramu a tuto částku převezme od osoby, která telegram podává.

Blanket telegramu mi poskytl ze své sbírky pan Jaroslav Pluner z Bechyně

 

2.  Telegram je předán na pracoviště, které jej zapíše do knihy telegramů k odeslání, přidělí mu číslo a telegram odešle, blanket telegramu, který slouží k podání je na tomto pracovišti uložen k archivaci:

·  Pracovník, který telegram odesílá telefonem, nebo telegrafem sdělí příjemci název úřadu, který telegram odesílá, číslo, pod kterým byl telegram přijat k odeslání, datum a čas kdy byl telegram přijat k odeslání a vše co je zapsáno na blanketu.

Od příjemce telegramu převezme odesilatel potvrzení, že telegram byl řádně přijat, tím potvrzením je datum a čas přijetí telegramu a číslo, pod kterým je telegram příjemcem zapsán do knihy přijatých telegramů, do knihy je zapsán i celý text telegramu.

Text je přepsán na blanket a telegram je připraven na předání adresátovi.

·  Pracovník, který telegram odesílá dálnopisem, přidělí telegramu číslo, pod kterým je telegram přijat k odeslání a dále do knihy telegramů k odeslání zapíše datum a čas převzetí telegramu k odeslání. Vše co je zapsáno na blanketu pak, po realizaci spojení s příjemcem, vše z blanketu, včetně čísla pod kterým byl telegram přijat k odeslání a datumu a času převzetí telegramu k odeslání, přepíše na dálnopisu. Součástí předané zprávy je i volačka dálnopisu odesilatele. Tím je telegram odeslán.

Příjemce telegramu odesilateli v rámci této relace potvrdí převzetí dálnopisu datem a časem převzetí a číslem, pod kterým byl telegram přijat a zapsán do knihy přijatých telegramů, součástí potvrzení je i volačka dálnopisu příjemce.

Dálnopis vytiskne originál zprávy předané v relaci a její kopii. Jeden výtisk je archivován na telegrafním úřadu a druhý je připraven na předání adresátovi.

 

3.  Přijetí telegramu potvrdí adresát svým podpisem na část blanketu, který zůstává poštovnímu úřadu a nebo na blanket formuláře, kde je uvedeno číslo telegramu, pod kterým je tento telegram veden u daného úřadu.

 
Obálka jednoho z ozdobných telegramů, který se používal za protektorátu - na obálku vypsal pracovník příslušného telegrafního úřadu, který telegram přijal, číslo telegramu a adresu adresáta, vše je uvedeno na přijatém telegramu:
 
Ozdobný blanket jednoho z telegramů, který se používal za protektorátu - na blanket vypsal pracovník příslušného telegrafního úřadu, který telegram přijal, podací úřad, kde byl telegram podán, číslo telegramu, pod kterým byl telegram na podacím úřadě přijat, datum a hodinu podání telegramu  a číslo, které bylo přiděleno telegramu telegrafním úřadem, který telegram přijal. Dále na blanket přepsal text přijatého telegramu:
Obálka i blanket telegramu jsou převzaty z - Burda auction 

 

Pokud mám pravomoc nahlížet do záznamů telegrafních úřadů a poštovních úřadů, pak není problém velice rychle dohledat tuto korespondenci a to až po originál blanketu, který vyplnil odesilatel. 

Gestapo a jemu podřízené protektorátní četnictvo takovou pravomocí disponovaly.