Když jsem začal psát tyto stránky, vzal jsem si mimo jiné i za cíl, že nedopustím, aby se naplnila slova, která v úvodu své práce  - Co o nich vím - napsal Ing. Jiří Zelenka:

„Pomalu mizí i vzpomínka na tyto lidi, kteří zemřeli, aby z jejich krve vyrostlo naše osvobození.“

 

Z projevu starosty Týniště nad Orlicí Libora Koldinského. který pronesl u příležitosti oslav stého výročí vzniku Československé republiky u busty Prof. T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele, se dá soudit, že se naše názory neliší ( citaci naleznete ve Zpravodaji prosinec 2018; str 3 ):

„Masaryk jednou prohlásil, že „Člověk bez národa byl by ničím.“ A právě Masarykovo jméno je neodmyslitelně spjato s pojmy demokracie, národní hrdost, vlastenectví a odvaha. Aby tyto pojmy nebyly jen prázdnými slovy, je třeba si neustále připomínat, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Za slovy stojí činy a za činy lidé. Abychom jako národ byli „něčím“, měli bychom se poučit z chyb a inspirovat se úspěchy našich předků.

„Matička“ republika, jak by jistě pravil náš první prezident, je stále sice mladá, co do útlaku a nutnosti hájit si svá práva toho má ale za sebou už dosti. Zvláště po těžkých letech válečné nacistické okupace i desetiletích komunistické totality je naší morální povinností uvědomovat si především tu nesamozřejmost naší svobody a vážit si jí.“

 

Prof. T. G. Masaryk – prezident osvoboditel, zakladatel české sociologie mluvil v souvislosti s historií mimo jiné i o důležitosti pochopení historického faktu s důrazem na poukázání jeho významu pro budoucnost. Škoda, že třeba tuto myšlenku Prof. Masaryka pan starosta s největší pravděpodobností nepochopil!

Mluvili bychom dnes o naší státnosti, kdyby nebylo vlastenců, kteří v rámci II. odboje – národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945podpořili svým bojem, svými nezměrnými oběťmi snahy naší exilové vlády v čele s Dr. Edvardem Benešem v boji na poli politickém, v boji o uznání prezidenta, vlády, státní a právní kontinuity Československé republiky?

V únoru 1941 je uznáno právní postavení prezidenta a vlády Československé republiky! 

V srpnu 1942 je uznána právní kontinuita Československé republiky! 

 

Pokud by pan starosta, radní města Týniště nad Orlicí a dva nadšenci historie pochopili význam takových historických faktů, jako je projev Dr. E. Beneše – Pravda zvítězí, faktů, která Dr. E. Beneš uvádí ve svých Pamětech a která jsou uvedena v jeho projevech, pokud by pochopili význam faktů, na základě nichž Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé přijímá Zákon 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, pokud by pochopili význam slov Ing. Jiřího Zelenky, která pan starosta cituje v projevu při odhalení pamětní desky u památníku obětem válek ( citaci naleznete ve Zpravodaji prosinec 2018; str 3 ), pokud by pochopili slova, která uvedl Ing. Jiří Zelenka v úvodu své publikace Co o nich vím, pak by výpovědí o významu těchto historických faktů pro budoucnost byla pamětní deska, kde by byli uvedeni všichni týnišťští rodáci, kteří položili život v boji za naši svobodu v letech 1939 až 1945, rodáci, kteří padli na bojištích II. světové války, kteří byli nacisty popraveni, kteří byli nacisty umučeni!

Proč o těchto vlastencích třeba politik za TOP 09 nic neví. Možná je to tím, že jeho pohled na tuto část historie města, v jehož čele stojí, stále zkresluje pohled ideologů KSČ na nekomunistický odboj a zvláště na Obranu národa. V sedmdesátých letech minulého století, když byl pan starosta žákem týnišťské ZDŠ, se neměl šanci nic o těchto vlastencích dozvědět a mám stále silnější dojem, že součastní žáci ZŠ v Týniště nad Orlicí na tom nebudou o moc lépe ... 

V sedmdesátá léta minulého století byla dobou, kdy KSČ, v jejímž čele stál G. Husák, prováděla svoji normalizační politiku, v níž nebylo místo pro objektivní informace o II. odboji, ten nekomunistický vlastně, dle normalizačních ideologů, téměř neexistoval. Jak je zřejmé z pamětní desky, která byla odhalena v listopadu 2018, v Týništi nad Orlicí probíhá normalizace i v současnosti ... 

Obrana národa se již od roku 1940 připravuje na:

"1941, 21. únor, Praha

Kurýrní zpráva plk. Josefa Churavého adresovaná gen. Sergěji Ingrovi ...

 

3) nelze čekat na Váš návrat z Londýna, a proto nutno ihned učinit potřebná
opatření, jež by zamezila komunistům nebo jiným nežádoucím živlům (beranovcům)
využít Vaší nepřítomnosti, uchvátit moc, zavést národ proti jeho vůli do krajního
směru levého nebo pravého.

3) nelze čekat na Váš návrat z Londýna, a proto nutno ihned učinit potřebná opatření, jež by zamezila komunistům nebo jiným nežádoucím živlům (beranovcům) využít Vaší nepřítomnosti, uchvátit moc, zavést národ proti jeho vůli do krajního směru levého nebo pravého.

... "

(Zdroj: Obrana národa v dokumentech 1939 - 1942, str. 176 - 182)

A tak není divu, že Obranu národa představitelé KSČ vnímají jako nepřítele a s ní i ostatní nekomunistické odbojové organizace. TOP 09 se jasně a jednoznačně vymezuje ke KSČM, nástupnické organizaci KSČ, ale problém bude možná v tom, že pan starosta a jemu blízcí neví kdo byli Beranovci ...

 

Vzhledem k tomu, že je na desce uveden nápis:

„Město Týniště nad Orlicí rodákům padlým a zemřelým ve světových válkách“

 

Pak na desce chybí hodně jmen! 

Chybí tam vlastenci, rodáci z Týniště nad Orlicí, o kterých píše Ing. Jiří Zelinka v publikaci - Co o nich vím.

Na straně 11 publikace Co o nich vím je medailonek pana Josefa Škaldy, člena ilegální odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala časopis "V boj". Pan Josef Škalda se narodil v Malých Petrovicích ( Petrovičkách), které jsou částí obce Týniště nad Orlicí. 

O časopisu "V boj" se zmiňuje i Dr. Kamil Krofta na straně 835; Dějiny československé; Německá okupace a Druhá světová válka ( 1939-1945) - Domácí odboj protiněmecký:

"... V informační službě měly velký význam i ilegální letáky a časopisy. Téměř po celou dobu poroby vycházelo ilegální "Rudé právo", ač byly jeho redakce několikráte vyvražděny. Velký význam měl časopis "V boj"...."

Já jsem toho názoru, že pan Josef Škalda - rodák z Týniště nad Orlicí musí být na pamětní desce uveden, stejně tak jako další týnišťští rodáci a rodačky o kterých píše Ing. Jiří Zelenka v publikaci Co o nich vím.

 

MěÚ Týniště nad Orlicí, jehož čelním představitelem je starosta Libor Koldinský – předseda Kulturní a školské komise, je zřizovatelem ZŠ Týniště nad Orlicí.

V červnu 2017 jsem zaslal řediteli ZŠ a pedagogickým pracovníkům, kteří na škole působí, tento e-mail:

 

---------- Původní e-mail ----------
Od: malecvasek@..........cz
Komu: zs.tyniste@tiscali.cz
Datum: 26. 6. 2017 16:52:49
Předmět: Zamyšlení

 

Vážený pane řediteli, Vážení pedagogičtí pracovníci,

je velmi dobře, že obohacujete výuku o tematické exkurse, které jsou pro obohacení a propojení didakticky získaných informací pro žáky velmi důležité a cenné.

V této souvislosti mne velmi překvapilo, že například v textu:  Dějepisná exkurze Krakov, koncentrační tábor Březinka , jsem kromě strohého a bezbarvého popisu, který je téměř bez emocí, nenašel ani zmínku o tom, že v těchto koncentračních táborech byli umučeni i vlastenci z Týniště nad Orlicí a jeho blízkého okolí.

Potomci těchto vlastenců možná stále žijí v Týništi a jeho okolí …

Možná, že kdyby žáci před tím, než navštívili tyto koncentrační tábory měli informace o konkrétních lidech, vlastencích z Týniště a jeho blízkého okolí, kteří nejen v Osvětimi, ale i v dalších koncentračních táborech byli SS-many mučeni a vražděni, pak by text článku - Dějepisná exkurze Krakov, koncentrační tábor Březinka nebyl tak strohý a neosobní … možná by byl cennou výpovědí  o tom, co konfrontace se skutečností žákům dala a jaký význam pro ně má pro budoucnost .... !!

S pozdravem

Ing. Václav Malec

 

Tento e-mail byl i reakcí na článek, který publikoval Luboš Rydrych, předseda školské rady, člen školské, který v ní zastupuje zřizovatele – MěÚ Týniště nad Orlicí, ve Zpravodaji červenec 2017 na str. 7 – Výlet do minulosti, z něhož cituji:

„ … Po návštěvě Židovské části města jsme vyrazili směr vyhlazovací tábor Březinka (Birkenau). Zde na nás čekala zlá a smutná minulost evropské historie, kde zemřelo několik milionů lidí.“

 

Na místě pana Luboše Rydlycha bych byl klidně regionální, možná i týnišťský patriot! 

Komplexem koncentračních táborů Osvětim I, Osvětim II - Březinka, Osvětim III – Monowitz-Buna a jeho pobočnými tábory prošel i dost velký zástup vlastenců, na které byla gestapem uvalena ochranná vazba i velký zástup nacisty rasově pronásledovaných obyvatel okresu Rychnov nad Kněžnou. V tomto zástupu bylo i dost vlastenců z Týniště nad Orlicí a jeho blízkého okolí, kteří běsnění SS-manů v táboře nepřežili. Byli v něm i občané Týniště nad Orlicí, na které na základě Norimberských zákonů dopadly hrůzy nacistické genocidy. Více se o těchto vzácných lidech dozvíte v práci Ing. Jiřího Zelenky – Co o nich vím.

 

Není tragédií občanů Týnišťska, o kterých píše Ing. Jiří Zelenka v publikaci - Co o nich vím, že o nich s největší pravděpodobností nic neví starosta a týnišťský patriot Libor Koldinský, Luboš Rydlych předseda školské rady, učitelky Suchá, Burešová, Bastlová, které tvořily pedagogický doprovod žáků, měští radní a dva nadšenci historie. Je to výpověď o tom, jak je důležité ukázat třeba žákům základní školy v rámci výuky, besed, exkurzí, v rámci vzdělávacího procesu, že mnohá dění, která probíhají nebo probíhala v Evropě mají a nebo měla souvztažnost k děním, která se odehrávají a nebo odehrávala v místě kde žijí. Možná i to, že nacistická hrůzovláda zasáhla nejen Evropu, ale i Týnišťsko, protože i to Týniště nad Orlicí je součástí Evropy ...!

 

Pokud si říkáte, že Vás to nezajímá, že to je doba dávno minulá, že se tato doba nemůže vrátit, pak se možná mýlíte! 

Není to tak dávno co probíhal konflikt na Balkáně, genocida v níž si svá nacionální hlediska realizovali Srbové, Chorvati,Albánci, pravoslavní, muslimové ... genocida, která v mnoha aspektech v sobě odrážela genocidu, kterou prováděli Ustašovci na Srbech od roku 1941 až do konce války!

Ale nemusíme jít tak daleko, extremisté jsou i u nás a je jen na nás, jaký prostor jim pro šíření jejich názorů dáme.  

Po volbách v roce 2013 byli slovenští demokraté v šoku, jakého úspěchu dosáhla pravicově extrémistická strana Slovenskej pospolitosti, kterou vede bývalý středoškolský učitel Ing. Marian Kotleba, obdivovatel Tisa a Tisova slovenského štátu, který mimo jiné šlape po památce umučených slovenských židů, kteří byli transportováni se souhlasem Tisa do vyhlazovacích táborů, po památce Slováků, které nacisté brutálně vraždili při potlačování Slovenského národního povstání za vidatné pomoci Tisovi oddaných hlinkových gard, které je dle Kotleby a jeho spolustraníků „'protislovenský boľševický puč a medzinárodná akciá zradcov“ ...
Byli v šoku, jak velkého volebního úspěchu dosáhla tato strana v obcích, kde nacisté, jednotky Wehrmachtu a Waffen SS, krutě vraždily spoluobčany těchto voličů při potlačování SNP. Volební úspěch této extrémistické strany dosáhl v těchto takzvaných partyzánských obcích až 20%! 
Vědí tito Kotlebovi stoupenci, že když Tiso přihlížel defilé Wehrmachtu a jednotek SS, které byly vyslány Hitlerem na potlačení SNP, na náměstí v Banskej Bystrici, že nejen v Kremničke, ale i na jiných místech příslušníci SS, Wehrmachtu spolu s jejich přisluhovači - Tisovými stoupenci, kteří měli podobné košile jako spolustraníci Kotlebovi, upalovali a jinak brutálně vraždili ...
Co je velmi znepokojivé, letošní studentské volby do Evropského parlamentu vyhrál Kotleba a jeho nohsledi!

Podle mne je to výpověď i o tom, jak důležité je, aby učitel znal dějiny svého národa, dějiny kraje, dějiny místa kde žije v souvislostech a aby dokázal v těchto souvislostech ukázat třeba význam toho, proč ne zrovna málo občanů z Týniště nad Orlicí bojovalo za naši svobodu.

Máte li pocit, že učitel - extremista je problém jen Slovenska, pak se mýlíte. V jednom městě na severu čech vyučuje středoškolský učitel s obdobnými názory, jaké má Kotleba ...

Copak není extrémem i to, že s velkou pravděpodobností jeli žáci základní školy na zájezd, kde si měli rozšířit a upevnit své znalosti i z dějepisu, bez vědomí toho, že jedou do míst, kde teror příslušníků zločinecké organizace SS dopadl i na občany Týniště nad Orlicí a jeho blízkého okolí, na které byla SS-many, příslušníky gestapa uvalena ochranná vazba a nebo byli zařazeni do transportů, kterými byli do vyhlazovacích táborů deportováni naši spoluobčané židovské národnosti!

Naděje tu je, je tu přeci spolek týnišťských patriotů, jehož předsedou je Libor Koldinský, spolek, ktrý chce navázat na práci Ing. Jiřího Zelinky a pokračovat v ní …

 

Pana starostu Koldinského i ředitele základní školy jsem o tomto svém, výše uvedeným, stanovisku informoval e-mailem, který je uveden níže.

 

Na níže uvedené adrese naleznete text mého zamyšlení.

 
Přeji Vám krásný den
 
Ing. Václav Malec
 
 
Musím se přiznat, že mne pan Koldinský docela dost nemile překvapil. Je totiž velmi pravděpodobné, že o publikaci Ing. Jiřího Zelenky - Co o nich vím, věděl.
O existenci těchto webových stránek pan Koldinský ví od 15.6.2015, o existenci publikace Ing. Jiřího Zelenky - Co o nich vím s největší pravděpodobností ví pan starosta od 16.6.2015. V emailu, který mi odesílal toho dne potvrzuje, že otevřel tyto stránky a že otevřel i stránku Oběti z petrovické hájenky - Josef Brandejs - publikace, kde je uvedena i publikace Ing. Jiřího Zelenky - Co o nich vím, jako aktivní odkaz na stránku, kde o této publikaci v souvislosti s Brandejsovou legendou mluvím a kde je aktivní odkaz na tuto publikaci ve formátu pdf.
 

 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Komu: spolekprateltyniste@seznam.cz
Datum: 9. 6. 2015 13:15:11
Předmět: Hájovna ve Velkých Petrovicích č.p. 60, Petrovice n.O.

 

Dobrý den pane Koldinský,

dnes jsem se seznámil s Vašim příspěvkem na  www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-rychnov-nk/petrovice-_rk.html.

Na těchto stránkách: www.petrovice-jitrenka.cz, se dozvíte pravdu o dění v perovicích a i o tom kam až byl Brandejs schopen zajít, aby mohl v roce 1978 publikovat svůj spisek, který je výpovědí o jeho osobní tragédii ...

K těm květům a úctě. Já mám jinou zkušenost viz Brandejs a spol a třeba i to o čem vypovídají fotografie v příloze. To jen pro ilustraci, ihned jak jsem se seznímil s majiteli kulinářského centra Kašparka, jsem na místě zjednal nápravu, i o tom jsou stránky www.petrovice-jitrenka.cz ...

Přeji Vám krásný den,

Ing. Václav Malec - vnuk manželů Kašparových

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Libor Koldinský
Komu: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Datum: 15. 6. 2015 14:58:31
Předmět: Re: Fwd: Hájovna ve Velkých Petrovicích č.p. 60, Petrovice n.O.

 

Dobrý den,

píši vám přesně, co jsem dal na zmíněný portál

Ano, je pravdou to, co výše uvádí Ing. Malec. Já jsem sem tu legendu dodal pouze, abych vyplnil prázdné textové místo a pochopitelně pouze v dobré víře. Ani mě se nelíbí, co se v současnosti na onom místě děje a jaké názvy se používají.

Též vám přeji hezké letní dny

Libor Koldinský

 

To, že se nepoužívá tradiční název místa, kde stojí bývalá hájovna, kde, jak uvádí J. Brandejs v tisku Cestami vaší svobody, se říká Na stavě, ale že zde možná i někteří občané Petrovic používají různé až hanlivé a dehonestující názvy tohoto místa, například Na Kašparce, jak mi sdělili majitelé toho výše zdokumentovaného kulinářského centra, potvrzuje i současný starosta za TOP 09 Libor Koldinský.

Proč tomu tak je? 

Možná za to múže strach, který možná někteří občané Petrovic měli, když gestapo zatklo manžele Kašparovi, Václava Zemana, Josefa Fialu, ... Strach, který může vést až k verbální agresi, kterou to, co popisuji je! 

Těch příčin je víc. V plné nahotě jsem je měl možnost vidět, když jsem se rázně a jednoznačně vyjádřil k názvu občerstvení, kde v tu dobu sedělo pár občanů Petrovic, které jsem znal a vím, že oni poznali mne, vím to, protože se snažili být neviditelní ... Ten dehonestující název tam byl už delší dobu!

Další příčina můře být v tom, o čem píši výše, v tom jak jsou tato historická fakta, tyto historické děje a s nimi spjaté osudy konkrétních lidí prezentovány osobnosdmi mnohdy jen "osobnostmi". To není jen problém ZŠ v Týništi nad Orlicí, ale třeba i ředitelky a pracovnic Heldovy městské knihovny v Třebechovicích pod Orebem a jimi prezentované Pověsti o Mirku Říčařovi

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Komu: Libor Koldinský
Datum: 15. 6. 2015 16:14:53
Předmět: Re: Fwd: Hájovna ve Velkých Petrovicích č.p. 60, Petrovice n.O.

 

Jsem velmi rád,

že jste mi odpověděl. Nikdy jsem si nemyslel, ani Vás nepodezíral, že v tom mohl být špatný úmysl. Jen se snažím dát věci do pořádku, aby se zbavily ideologických naplavenin a to je jen důsledek obrazu, který byl vytvářen v době minulé. 

Nevím, jestli jste postřehl, že jsem na www stránkách použil jednu z Vámi publikovaných fotografii Lidového domu - https://www.petrovice-jitrenka.cz/obeti-z-petrovicke-hajenky-josef-brandejs/ . Doufám, že proti tomu nic nebudete mít.

Přeji Vám krásný den

Vašek Malec

 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Libor Koldinský

Komu: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Datum: 16. 6. 2015 6:25:23
Předmět: Re: Fwd: Hájovna ve Velkých Petrovicích č.p. 60, Petrovice n.O.

 

Dobrý den,

proti použití obrazového materiálu pochopitelně nic nemám, nakonec mé jméno pod fotem uvádíte. Někde ve sbírce mám i nějaký obrazový materiál ke Kašparovým. Ale budu se tím zase muset prohrabat, jsem dost časově zaneprázdněný a navíc archiv nemám ani přímo u sebe, kde bydlím. Ale určitě pak na vás s tím vzpomenu.

Jsem s pozdravem Libor Koldinský

 

 

 

---------- Původní e-mail ----------
Od: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Komu: Libor Koldinský
Datum: 16. 6. 2015 13:08:45
Předmět: Re: Fwd: Hájovna ve Velkých Petrovicích č.p. 60, Petrovice n.O.

 

Přeji Vám krásný den,

moc děkuji za odpověď a pokud nějaký materiál týkající se mých prarodičů naleznete, budu rád, když mi ho pošlete.

Pokud si vzpomínám, tak jsme se potkávali třeba na ledě za školou, nebo na zamrzlé, do luk vyteklé Orlici při bruslení. 

Díky moc, Vašek Malec
 

 


Pokud se pan starosta Libor Koldinský a/nebo ředitel ZŠ Mgr. Marian Janko k výše uvedenému vyjádří, vyjádření na tuto stránku doplním. 

Zatím jsem ani od jednoho z nich vyjádření k výše uvedenému neobdržel!

Dne 9. března 2020 mne emailem oslovil pan Martin Urban - člen spolku přátel města Týniště nad Orlicí a amatérský historik.