Československý válečný kříž 1939

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ ZE DNE 20. PROSINCE 1940, JÍMŽ SE ZŘIZUJE ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ Z R. 1939.

 

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle par. I. zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb.z.a n.,o řádech a titulech toto:

 

 

Par. 1.

Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se ‚Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.

Par. 2.

Toto nařízení nabývá účinnost dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany. 

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Feierabend v. r. 
Div. gen. Ingr v. r.
Masaryk v. r.
Němec v. r.
Dr. Osuský v. r.

Dr. Outrata v. r.
Dr. Ripka v. r.
Dr. Slávik v. r.
Div. gen. Viest v. r.

 

 

STANOVY ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE Z R. 1939

Čl. 1.

Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života, nebo život obětovali.

Čl. 2.

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli bronzovou snítkou.

Čl. 3.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939: 

a) Válečný kříž: Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem štítu je rozložený letopočet 1939. 

b) Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahrazeny proužky modrými.

Vyobrazení je připojeno

Čl. 4.

Československý válečný kříž z r. 1939 nosí se na stuze na levé straně prsou za řádem Bílého lva, za Československým válečným křížem z r. 1914 - 1918 a za řádem M. R. Štefánka, před všemi československými vyznamenáními a před vyznamenáními spojeneckých a druhých států.

Čl. 5.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili všeobecně podmínky uvedené v čl. I. Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenány pluky nebo oddíly a setiny za vynikající a úspěšné splnění úkolu. Ministerstvo národní obrany upraví označení vyznamenaných jednotek zvláštním nařízením.

Čl. 6.

Československý válečný kříž z r. 1939 může býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

Čl. 7.

Československý válečný kříž z r. 1939 uděluje doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostane současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

Čl. 8.

V případě úmrtí je Československý válečný kříž z r. 1939 ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž nemůže však nositi nikdo jiný než vyznamenaný.

Čl. 9.

Československý válečný kříž z r. 1939 ztrácí, kdo byl soudem odsouzen za takový čin, který má vzápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený v takovém případě je povinen vrátiti Čs. válečný kříž ministerstvu národní obrany.

Čl. 10.

Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčuje president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je president republiky k tomu zmocní.

Čl. 11.

Návrh na udělení Československého válečného kříže z r. 1939 činí vláda.

Čl. 12.

Vláda republiky Československé rozhodne dodatečně, zda vyznamenání Československým válečným křížem z r. 1939 bude spojeno se zvláštními výhodami.