Československá vojenská medaile za zásluhy

 

Předpis č. 56/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy

 

Ze dne 23. března 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:

 

 

Čl. I

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 5. března 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy, a stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.

 


Čl. II

Vládní nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.

Nosek v. r.

 

 

Příloha

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy 

 

Se souhlasem presidenta Československé republiky nařizuje vláda podle §u 1 zákona ze dne 21. října 1936, č . 268 Sb. z. a n. o řádech a titulech toto:

 

§ 1

Československá vojenská medaile za zásluhy o dvou stupních zřizuje se jako vojenské vyznamenání pro příslušníky československé armády za vynikající vojenské činy mimo boj. Toto vyznamenání může být uděleno i příslušníkům spojeneckých armád.

Bližší ustanovení obsahují stanovy tohoto vyznamenání.

 

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 1943. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany, pokud se týče udělování vyznamenání cizincům společně s ministrem zahraničních věcí.

 

Stanovy Československé vojenské medaile za zásluhy

Čl. 1

Československá vojenská medaile za zásluhy o dvou stupních zřizuje se jako vojenské vyznamenání pro příslušníky československé armády za vynikající vojenské činy mimo boj. Toto vyznamenání může být uděleno i příslušníkům spojeneckých armád.

 

Čl. 2

Československá vojenská medaile za zásluhy má dva stupně: Medaile prvního stupně jest stříbrná , medaile druhého stupně jest bronzová. Jest vyhrazena příslušníkům československé armády a příslušníkům spojeneckých armád za vojenské činy a zásluhy o československou armádu, vykonané mimo boj.

 

Čl. 3

Popis Československé vojenské medaile za zásluhy:

Rozdíl mezi oběma stupni jest pouze ten, že medaile prvního stupně jest stříbrná, medaile druhého stupně jest bronzová.

Průměr medaile jest 34 mm. Na líci medaile jsou tři poprsí československého vojína s československou přilbou. V horní části medaile rovnoběžně s jejím okrajem jest nápis "Za zásluhy", v dolní části medaile rovnoběžně s jejím okrajem jest nápis ČSR.

Zadní strana medaile má uprostřed lipovou větévku, obklopenou mezikružím paprsků o průměru 8 mm.

Závěs medaile jest proveden ve tvaru dvou skřížených mečů o délce 23 mm ze stejného kovu jako medaile.

Stužka Československé vojenské medaile za zásluhy jest 34 mm široká, 38 mm dlouhá, v základní barvě modré. Na 2 mm od krajů jest bílý proužek široký 8 mm.

 

Čl. 4

Československá vojenská medaile za zásluhy se nosí na levé straně prsou, a to za československými vyznamenáními z války 1914-1918 a za dosud zavedenými československými vyznamenáními z této války.

 

Čl. 5

Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československé vojenské medaile za zásluhy, jest první stupeň medaile označen stříbrnou hvězdičkou o průměru 5 mm.

 

Čl. 6

Československá vojenská medaile za zásluhy může být udělována také příslušníkům spojeneckých armád za vojenské činy a zásluhy mimo boj.

 

Čl. 7

Československá vojenská medaile se uděluje doživotně a bezplatně. V případě úmrtí vyznamenané osoby jest Československá vojenská medaile za zásluhy ponechána na památku pozůstalým. V případě, že po zemřelém majiteli tohoto vyznamenání pozůstalých není - budiž vyznamenání vráceno ministerstvu národní obrany.

 

Čl. 8

Československou vojenskou medaili za zásluhy ztrácí vyznamenaný, byl-li soudem odsouzen za takový trestný čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských a cizozemských vojenských a občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený je povinen v takovém případě vrátiti vyznamenání ministerstvu národní obrany.

 

Čl. 9

Československou vojenskou medaili za zásluhy uděluje president Československé republiky na návrh vlády, učiněný na žádost ministra národní obrany.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode